บุคลากร

นายสุวิทย์ ใจอารีย์
สถิติจังหวัดตรัง

นางพิลาภ รักไทย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน
นางอรอนงค์ จันเพชร์
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ
นายณัฐวัฒน์ ธานีรัตนาภิบาล
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน
นายธีระศักดิ์ เฉี่ยวย้อย
นักวิชาการช่างศิลปชำนาญการ (ช่วยราชการ สนว.)
พนักงานราชการ
นางสาวกรองทอง นวลทอง
พนักงานสถิติ
นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา
พนักงานสถิต
นายปราโมทย์ จันทร์คง
พนักงานสถิต
นางสาวสุพร สนธิกุล
พนักงานสถิต
นางสาวนิศรา รอดภัย
พนักงานสถิต
นางสาววิภา สัญวงศ์
ผู้ช่วยพนักงานสถิต
นายณรงค์ฤทธิ์ ฟองพิทักษ์
ผู้ช่วยพนักงานสถิต
นางสาวจีราภรณ์ ฤทธิมา
ผู้ช่วยพนักงานสถิต
นายอภิชาติ ทิพย์สิงห์
ผู้ช่วยพนักงานสถิต
นายปิยวัฒน์ ไกรสิน
ผู้ช่วยพนักงานสถิต
นางสาวจารุณี ศรีวิไล
ผู้ช่วยพนักงานสถิต
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวณัฐรัตน ์ เกิดภิบาล
เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิต
นางสาวราณี เจริญฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิต
นางวัชรี เกิดล่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิต
นายสัญชัย แก้วละเอียด
เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิต
นายภาคิน รอดสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิต
นางสาวผกามาศ เสนปาน
เจ้าหน้าที่สถิติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานขับรถยนต์