ร่วมสร้างประวัติศาสตร์" สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553" 1 กรกฎาคม 2553
   
กฎกระทรวง
1.
2.
คำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ 1/2540 เรื่องหลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง (15/02/2543)
3.
ฉบับที่2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (มาตรา5 และมาตรา25 วรรคห้า) (15/02/2543)
4.
5.
ฉบับที่6 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 14 และมาตรา 16 วรรคสาม (09/02/2542)
6.
7.
ฉบับที่8 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 56 วรรคสอง (09/02/2542)
8.
ฉบับที่9 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 57 วรรคสอง (09/02/2542)
9.
ฉบับที่10 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 58 วรรคสอง (09/02/2542)
10.
ฉบับที่11 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 70 (09/02/2542)
11.
ฉบับที่3 (พ.ศ.2541) ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (มาตรา 5 และมาตรา 26 วรรคสี่) (25/06/2541)
12.
(พ.ศ.2541) ออกตามความใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (มาตรา 5 และ มาตรา24 วรรคสอง) (24/06/2541)
13.
(พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 26 วรรคสอง (21/05/2540)
14.
ฉบับที่2 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 30 วรรคสอง (6) (21/05/2540)
15.
ฉบับที่3 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 31 วรรคสอง (21/05/2540)
16.

ฉบับที่4 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 45 วรรคสาม (21/05/2540)