รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการจังหวัดพิจิตร
 
วิสัยทัศน์สำนักงานสถิติแห่งชาติ


เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านสถิติของประเทศ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานระดับชาติให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด มีดังต่อไปนี้
1. กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
2. บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
3. บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
4. ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
6. ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
   
   
   
   
สืบค้นข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร
   
  เอกสารตาม มาตรา 7
  เอกสารตาม มาตรา 9
  เอกสารตาม มาตรา 11
         
     
 
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทร.0-5661-1085 โทรสาร.0-5661-3665
เครื่อข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย 16776,16777